ตรวจสอบสถานะการรับสมัคร
เข้าเรียนต่อในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 โทร.042708143
ป้อนชื่อ ป้อนข้อมูลเพื่อค้นหา
ที่ ชื่อ - สกุล สถานะการรับสมัคร หลักฐานการรับสมัคร วัน/เวลา ที่สมัคร หมายเหตุ
1 นายอนุรักษ์ นารถชมสา 12 พ.ค. 2563 / 11:22:37 รับสมัครโดย ผู้ดูแลระบบ
2 นายธนากร ภูมรี 9 พ.ค. 2563 / 11:16:48 รับสมัครโดย ผู้ดูแลระบบ
3 เด็กชายภานุพงษ์ นินนันท์ 8 พ.ค. 2563 / 21:53:54 รับสมัครโดย ผู้ดูแลระบบ
4 นางสาวพิมพา คำผาย 6 พ.ค. 2563 / 08:16:16 รับสมัครโดย ผู้ดูแลระบบ
5 นางสาวมินตรา เอกชมภู 5 พ.ค. 2563 / 13:04:13 รับสมัครโดย ผู้ดูแลระบบ
6 นางสาวพรรัมภา หมู่แสนกอ 5 พ.ค. 2563 / 11:38:18 รับสมัครโดย ผู้ดูแลระบบ
7 นางสาวปนัดดา เวียงการ 5 พ.ค. 2563 / 11:26:37 รับสมัครโดย ผู้ดูแลระบบ
8 นางสาวธิดาวรรณ วงค์ไชยาพร 5 พ.ค. 2563 / 11:15:03 รับสมัครโดย ผู้ดูแลระบบ
9 นางสาวศิริลักษณ์ อาจเอี่ยม 5 พ.ค. 2563 / 08:03:57 รับสมัครโดย ผู้ดูแลระบบ
10 นางสาวอมิตา สันวิลาศ 4 พ.ค. 2563 / 18:42:47 รับสมัครโดย ผู้ดูแลระบบ
11 นางสาวอัญชลี ชีแก้ว 4 พ.ค. 2563 / 12:39:51 รับสมัครโดย ผู้ดูแลระบบ
12 นางสาวสุดารัตน์ พงษ์เหล่างิ้ว 4 พ.ค. 2563 / 11:04:26 รับสมัครโดย ผู้ดูแลระบบ
13 นางสาววัชราภรณ์ ชั้นน้อย 4 พ.ค. 2563 / 09:09:59 รับสมัครโดย ผู้ดูแลระบบ