ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์

โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 โทร.042708143

ขณะนี้ระบบปิดรับสมัคร

ตรวจสอบสถานะการรับสมัคร
ในระดับ ม.1
ตรวจสอบสถานะการรับสมัคร
ในระดับ ม.4