ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์

โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สกลนคร เขต 23 โทร.042708143

ประกาศโรงเรียนคำเพิ่มพิทยา

เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564

เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 นักเรียนท่านใดไม่สะดวกมาสมัครด้วยเองที่โรงเรียนตามที่ประกาศไว้ วันที่ 24-28 เมษายน 2564  สามารถ เข้าสมัครทางออนไลน์ ได้ที่เว็ปไซต์ ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา (misstu.net) จนถึง 28 เมษายน 2564


ตรวจสอบสถานะการรับสมัคร
ในระดับ ม.1
ตรวจสอบสถานะการรับสมัคร
ในระดับ ม.4