ตรวจสอบสถานะการรับสมัคร
เข้าเรียนต่อในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 โทร.042708143
ป้อนชื่อ ป้อนข้อมูลเพื่อค้นหา
ที่ ชื่อ - สกุล สถานะการรับสมัคร หลักฐานการรับสมัคร วัน/เวลา ที่สมัคร หมายเหตุ
1 เด็กหญิงศิรินทิพย์ ทิพย์อักษร 11 พ.ค. 2563 / 08:12:23 รับสมัครโดย ผู้ดูแลระบบ
2 เด็กหญิงอินธุอร สุพินิจ 10 พ.ค. 2563 / 20:38:36 รับสมัครโดย ผู้ดูแลระบบ
3 เด็กหญิงอินธุอร สุพินิจ 10 พ.ค. 2563 / 20:37:55 รับสมัครโดย ผู้ดูแลระบบ
4 เด็กหญิงมลวิภา อ่อนภูเขา 9 พ.ค. 2563 / 21:01:28 รับสมัครโดย ผู้ดูแลระบบ
5 เด็กหญิงสุดารัตน์ พันนาดี 9 พ.ค. 2563 / 10:13:35 รับสมัครโดย ผู้ดูแลระบบ
6 เด็กหญิงนันธิดา เดชพิพัฒนโชค 8 พ.ค. 2563 / 11:19:07 รับสมัครโดย ผู้ดูแลระบบ
7 เด็กชายธวัชชัย อภัยแสน 7 พ.ค. 2563 / 12:43:27 รับสมัครโดย ผู้ดูแลระบบ
8 เด็กหญิงสุนัฐชา จันทะมูล 6 พ.ค. 2563 / 19:50:03 รับสมัครโดย ผู้ดูแลระบบ
9 เด็กหญิงเจนจิรา นารถชมสา 6 พ.ค. 2563 / 19:21:49 รับสมัครโดย ผู้ดูแลระบบ
10 เด็กชายกิตติกวิน สุนนทะราช 4 พ.ค. 2563 / 20:29:06 รับสมัครโดย ผู้ดูแลระบบ
11 เด็กหญิงณัฐธิดา บุตรวัง 4 พ.ค. 2563 / 14:55:31 รับสมัครโดย ผู้ดูแลระบบ
12 เด็กหญิงขวัญจิรา พิษสุวรรณ 2 พ.ค. 2563 / 13:49:13 รับสมัครโดย ผู้ดูแลระบบ
13 เด็กชายธนวินท์ จ่าบุญ 23 เม.ย. 2563 / 14:25:04 รับสมัครโดย ผู้ดูแลระบบ