ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์

โรงเรียนของเราน่าอยู่วิทยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 99 โทร.042190124

ขณะนี้ระบบปิดรับสมัคร

ตรวจสอบสถานะการรับสมัคร
ในระดับ ม.1
ตรวจสอบสถานะการรับสมัคร
ในระดับ ม.4